Vládne >> Mimovládne >> Iné

SLOVENSKO

Vládne


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Mudroňova 1, 812 80 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/ 5934 1111, 02/ 5441 2500
Internetová stránka: http://www.nrsr.sk/
e-mail: odkazy@mail.ncsr.sk

ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/ 5729 5111, Fax: 02/ 5249 7595
Internetová stránka: http://www.government.gov.sk/
e-mail: urad@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Tel. ústredňa: 02/ 5978 1111, Fax: 02/ 5978 2213
Dipl.služba: T: 02/ 5978 2211
Internetová stránka: http://www.foreign.gov.sk/

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
Tel. ústredňa: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000, Fax: 02/ 4333 7827, 02/ 4333 8604
Pohot.služba: 02/ 4333 8604, 02/ 4854 1077
Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/


MINISTERSTVO VNÚTRA SR

Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/ 5094 1111
Internetová stránka: http://www.minv.sk/

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Tel. ústredňa: 02/ 5958 1111-2
Internetová stránka: http://www.finance.gov.sk/

MINISTERSTVO KULTÚRY SR
Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/ 5939 1111
Internetová stránka: http://www.mksr.sk/

MINISTERSTVO PRE SPRÁVU A PRIVATIZÁCIU NÁRODNÉHO MAJETKU SR
Drieňová 24, P.O.Box 76, 820 09 Bratislava 29
Tel. ústredňa: 02/ 4829 7111, Fax: 02/ 4333 3335
Internetová stránka: http://www.privatiz.gov.sk/


NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Tel. ústredňa: 02/ 5542 3069, 02/ 5542 4628
Internetová stránka: http://www.controll.gov.sk/

PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SR
Drieňová 24, 826 03 Bratislava 29
Tel. ústredňa: 02/ 4829 7111
Internetová stránka: http://www.antimon.gov.sk/

ÚRAD PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Páričkova 18, POBOX 76, 820 05 Bratislava 25
Telefón: 02/ 5556 7512
Internetová stránka: http://www.uvo.gov.sk/

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26
Tel. ústredňa: 02/ 5023 6111
Internetová stránka: http://www.statistics.sk/


TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR

Jarošova 1, P. O. BOX 76, 830 08 Bratislava
tel. ústredňa: 02/ 4923 0111, fax: 02/ 4425 9577
Internetová stránka: http://www.teleoff.gov.sk/


ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
Švermova 43, 974 05 Banská Bystrica
Tel. ústredňa: 048/ 4300 111, Fax: 048/4132 563
Internetová stránka: http://www.indprop.gov.sk/

ÚRAD PRE ŠTÁTNU POMOC
Radlinského 37, 811 07 Bratislava
Telefón: 02/ 5720 2613, Fax: 02/ 5720 2615
Internetová stránka: http://www.usp.sk/

ÚRAD PRE ŠTÁTNU SLUŽBU
Odbojárov 1, 831 04 Bratislava
Tel. ústredňa: 02/ 4949 5700, Fax: 02/ 4425 8442
Internetová stránka: http://www.upss.sk/
e-mail: upss@upss.sk

ÚRAD PRE FINANČNÝ TRH
Radlinského ul, 813 18 Bratislava
Tel. ústredňa: 02/ 5726 2110
Internetová stránka: http://www.uft.sk/

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
Budatínska 30, 851 05 Bratislava
Telefón: 02/ 6869 1111, Fax: 02/ 6382 4005
Internetová stránka: http://www.nbusr.sk/


ÚRAD PRE VYBRANÉ DAŇOVÉ SUBJEKTY

Nám. SNP č. 19, 816 10 Bratislava
Telefón: 02/ 5955 7354


ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dúbravská cesta 3, 841 01 Bratislava
Tel. ústredňa: 02/ 5937 9378, Fax: 02/ 5937 9266
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


VÝSKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
Špitalská 6, 812 41 Bratislava
Telefón: 02/ 5975 2513, Fax: 02/ 5296 6633
Internetová stránka: http://www.vupsvr.gov.sk/
e-mail: info@vupsvr.gov.sk


NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Štúrova 2, 813 25 Bratislava 1
Tel. ústredňa: 02/ 5953 1111, -1112
Internetová stránka: http://www.nbs.sk/

FOND NÁRODNÉHO MAJETKU SR
Drieňová 27, 826 56 Bratislava 2
Tel. ústredňa: 02/ 4827 1111
Internetová stránka: http://www.natfund.gov.sk/

KRAJSKÉ ÚRADY

Krajský úrad v Bratislave
Staromestská 6, 814 71 Bratislava 1
Tel.: 02/ 5931 2111, Fax: 02/ 5443 1282
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kuba/

Krajský úrad v Trnave
Kollárová 8, 917 77 Trnava
Tel.: 033/ 5564 111, 033/ 5512 611, Fax: 033/ 5512 320
Internetová stránka: http://www.ku-trnava.sk/

Krajský úrad v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, 911 49 Trenčín
Tel.: 032/ 7411 111, Fax: 032/7435 608
Internetová stránka: http://www.trencin-kraj.sk/

Krajský úrad v Nitre
Štefánikova 69, 949 80 Nitra
Tel.: 037/ 6549 111, 037/ 6522 879, Fax: 037/ 6515 329
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kunr/NR.htm

Krajský úrad v Žilineul.Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Tel.: 041/ 5117 111, Fax: 041/ 5651 428
Internetová stránka: http://www.kuza.sk/

Krajský úrad v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica
Tel.: 048/ 4306 111, Fax: 048/ 4136 558
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kubb/

Krajský úrad v Prešove
Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 7081 111, Fax: 051/ 7721 423

Krajský úrad v Košiciach
Komenského 52, 041 26 Košice
Tel.: 055/ 6001 101-102, 055/ 6339 529, Fax: 055/ 6337 134, 055/ 6336 718
Internetová stránka: http://www.vs.sk/kuke/Mimovládne

Transparency International Slovensko
Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS)
Integra
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
INEKO
Kódex pre správu podnikov.
Súbor odporúčaní na transparentné správanie sa podniku, zverejňovanie všetkých dôležitých informácií aj nad rámec zákona, rovnako ako používanie najlepších štandardov v správe a riadení podnikov.

Iné