SEMINÁR:

Elektronické verejné obstarávanie ako nástroj na zvýšenie transparentnosti


Transparency International Slovensko (ďalej len "TIS") usporiadala dňa 22. februára 2007 v hoteli Devín v Bratislave seminár pod názvom "Elektronické verejné obstarávanie ako nástroj na zvýšenie transparentnosti". Seminár pozostával z dvoch blokov: prvý blok sa sústredil na prínos elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") v boji proti korupcii z pohľadu obstarávateľov a cieľom druhého bloku bolo zmapovať prax v EVO. Seminár otvoril pán Pavel Nechala z TIS a pán Jiří Vlach, spolupracovník TIS, ktorý vo svojej prezentácii predstavil úvod do problematiky boja proti korupcii v procese verejného obstarávania s využitím elektronických prostriedkov. V rámci prvého bloku vystúpil pán Josef Zrník zo spoločnosti NAR marketing, s.r.o., ktorý sa venoval súčasným skúsenostiam z využitia EVO v Českej republike a ich uplatneniu v Slovenskej republike. Aktuálne projekty, informatizáciu a jej prínos pre boj s korupciou predstavila zástupkyňa Ministerstva financií pani Tatiana Behrová. Blok uzavrel pán Dušan Ursíny z ÚEOS - Komercia, a.s., ktorý predstavil kritický pohľad na úpravu EVO z hľadiska príspevku k transparentnosti procesov a zároveň návrhy na zlepšenia. Druhý blok otvoril pán Jaroslav Daňo z FNsP J. A. Reimana v Prešove, ktorý sa vo svojej prezentácii venoval priblíženiu skúseností s uplatňovaním systému elektronického nákupu vo fakultnej nemocnici. Podnikateľský sektor v súvislosti s praktickými skúsenosťami zastúpil pán Marián Dujsík so spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorý predstavil systém elektronického nákupu a o uplatňovaní EVO v spoločnosti Enel - Slovenské elektrárne, a.s. hovoril pán Ermanno Boeris. Seminár uzavrela diskusia medzi prezentujúcimi a účastníkmi seminára, medzi ktorými sa nachádzali ako predstavitelia súkromného, tak i verejného sektora. Seminár bol organizovaný s podporou Britskej ambasády.


Prezentácie, ktoré odzneli na seminári si môžete stiahnuť tu:

Jiří Vlach, Transparency International Slovensko
Prezentácia na stiahnutie

Jozef Zrník, NAR marketing, s.r.o.
Prezentácia na stiahnutie

Tatiana Behrová, Ministerstvo financií SR
Prezentácia na stiahnutie

Dušan Ursíny, ÚEOS - Komercia, a.s.
Prezentácia na stiahnutie

Jaroslav Daňo, FNsP J.A.Reimana
Prezentácia na stiahnutie

Marián Dujsík, Slovnaft, a.s.
Prezentácia na stiahnutie

Ermanno Boeris, Enel - Slovenské elektrárne, a.s.
Prezentácia na stiahnutie

Všetky prezentácie si môžete stiahnuť tu...