Seminár - Elektronické verejné obstarávanie ako nástroj na zvýšenie transparentnosti

Transparency International Slovensko (ďalej len "TIS") usporiadala dňa 22. februára 2007 v hoteli Devín v Bratislave seminár pod názvom "Elektronické verejné obstarávanie ako nástroj na zvýšenie transparentnosti". Seminár pozostával z dvoch blokov: prvý blok sa sústredil na prínos elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") v boji proti korupcii z pohľadu obstarávateľov a cieľom druhého bloku bolo zmapovať prax v EVO. Seminár otvoril pán Pavel Nechala z TIS a pán Jiří Vlach, spolupracovník TIS, ktorý vo svojej prezentácii predstavil úvod do problematiky boja proti korupcii v procese verejného obstarávania s využitím elektronických prostriedkov. V rámci prvého bloku vystúpil pán Josef Zrník zo spoločnosti NAR marketing, s.r.o., ktorý sa venoval súčasným skúsenostiam z využitia EVO v Českej republike a ich uplatneniu v Slovenskej republike. Aktuálne projekty, informatizáciu a jej prínos pre boj s korupciou predstavila zástupkyňa Ministerstva financií pani Tatiana Behrová. Blok uzavrel pán Dušan Ursíny z ÚEOS - Komercia, a.s., ktorý predstavil kritický pohľad na úpravu EVO z hľadiska príspevku k transparentnosti procesov a zároveň návrhy na zlepšenia. Druhý blok otvoril pán Jaroslav Daňo z FNsP J. A. Reimana v Prešove, ktorý sa vo svojej prezentácii venoval priblíženiu skúseností s uplatňovaním systému elektronického nákupu vo fakultnej nemocnici. Podnikateľský sektor v súvislosti s praktickými skúsenosťami zastúpil pán Marián Dujsík so spoločnosti Slovnaft, a.s., ktorý predstavil systém elektronického nákupu a o uplatňovaní EVO v spoločnosti Enel - Slovenské elektrárne, a.s. hovoril pán Ermanno Boeris. Seminár uzavrela diskusia medzi prezentujúcimi a účastníkmi seminára, medzi ktorými sa nachádzali ako predstavitelia súkromného, tak i verejného sektora. Seminár bol organizovaný s podporou Britskej ambasády.

Viac informácií o seminári sa nachádza tu.

Seminár - Etický kódex a protikorupčné opatrenia v podnikaní

Transparency International Slovensko usporiadalo dňa 26. septembra 2006 v hoteli Senátor v Prešove diskusné stretnutie pod názvom "Etický kódex a protikorupčné opatrenia v podnikaní", pričom toto pozostávalo z troch častí. V prvej časti bol prezentovaný pohľad zástupcu Transparency International Slovensko na problematiku boja proti korupcii v podnikaní so zameraním na tvorbu firemného protikorupčného programu, jeho implementáciu a monitoring, ako i predstavenie protikorupčnej charty podnikateľov. Druhá časť stretnutia bola venovaná prezentácii zástupcu Nadácie Pontis o spoločenskej zodpovednosti firiem, jej prejavoch v praxi, o firemnej filantropii, jej formách, nástrojoch a prínose pre spoločnosť a firmu. Tretia časť sa týkala praktických skúseností slovenských podnikateľov v oblasti uplatňovania etických princípov a protikorupčných opatrení v podnikaní, prezentovaných zástupcom spoločnosti U. S. Steel. Po týchto troch vystúpeniach nasledovala diskusia medzi prezentujúcimi a účastníkmi stretnutia. Diskusné stretnutie bolo organizované s podporou Britskej ambasády.

Prezentácie zo seminára si môžete stiahnúť tu.

Seminár - Etický kódex a protikorupčné opatrenia v podnikaní

Transparency International Slovensko (ďalej len "TIS") usporiadala dňa 23.6.2006 v Hoteli Danube v Bratislave seminár pod názvom "Etický kódex a protikorupčné opatrenia v podnikaní". Seminár svojimi príhovormi otvorili britská veľvyslankyňa na Slovensku jej excelencia Judith Anne Macgregor LVO a podpredsedníčka Protimonopolného úradu Daniela Zemanovičová. Samotný seminár bol rozdelený do dvoch základných blokov, pričom problematiku boja proti korupcií v podnikaní uviedol účastníkom seminára Pavel Nechala z TIS. Prvý blok zmapoval uplatňavanie etických kódexov a protikorupčných opatrení v podnikaní a v rámci tohto bloku vystúpili so svojimi prednáškami Róbert Kičina z Podnikateľskej Aliancie Slovenska, Adam Bennett z KPMG a Anna Remišová z Univerzity Komenského, ktorú kvôli zdravotným komplikáciám zastúpil Pavel Nechala. Aj pani Remišová aj pán Nechala sú spoluatormi publikácie Protikorupčný manuál podnikateľa, ktorá bola na seminári prvýkrát predstavená. Druhý blok sa venoval praktickým skúsenostiam slovenských a zahraničných podnikateľov s uplatňovaním etických princípov a protikorupčných opatrení v podnikaní a v rámci neho so svojimi príspevkami vystúpili Zoltán Izrael za spoločnosť Slovnaft, Vladimír Sloboda za spoločnosť TNT Post Slovesnko, Tatiana Hubová za spoločnosť IBS Slovakia a Juraj Droba za spoločnosť T-Mobile Slovensko. Príspevky boli sprevádzané diskusiou medzi rečníkmi a účastníkmi seminára, medzi ktorými sa nachádzali predovšetkým predstavitelia súkromného a podnikateľského sektora.

Seminár - Výhody a riziká Public-Private Partnership

Transparency International Slovensko (ďalej len "TIS") a Partnerstvá pre prosperitu usporiadali dňa 28.9.2005 v Hoteli Devín v Bratislave seminár pod názvom "Výhody a riziká Public-private partnership". Seminár sa venoval problematike verejno-súkromných partnerstiev (ďalej len "PPP") a bol rozdelený do troch základných blokov. Prvý zmapoval pohľad Svetovej Banky na uvedenú problematiku a prezentoval situáciu okolo implementácie projektov PPP v Českej republike. Druhý blok sa zameral na pripravovanú vládnu politiku PPP, ktorú prezentoval Ondrej Studenec z Ministerstva financií SR, jeden z jej tvorcov. Doplnili ho zástupkyne Najvyššieho kontrolného úradu SR a Úradu pre verejné obstarávanie. Sústredili sa na výzvy spojené s prijatím koncepcie PPP na Slovensku z pohľadu systému kontroly a verejného obstarávania. Posledný tretí blok bol venovaný konkrétnym existujúcim, prípadne pripravovaným prípadom verejno-súkromných partnerstiev a výzvam, ktoré v praxi prinášajú. Príspevky boli sprevádzané diskusiou medzi rečníkmi a účastníkmi seminára, medzi ktorými sa nachádzali predovšetkým predstavitelia ministerstiev, regionálnych samospráv ako aj súkromného sektora. TIS seminárom potvrdila svoj záujem venovať sa, popri iných aktivitách, aj aktívnej participácií na diskusií o problematike PPP.

Viac informácií o seminári sa nachádza tu.

Seminár - Verejné obstarávanie a transparentnosť

Transparency International Slovensko uskutočnilo dňa 22. októbra 2004 o 9.00 hodine seminár
Verejné obstarávanie a transparentnosť v priestoroch hotela Devín na Riečnej ulici č. 4 v Bratislave.

Program seminára nájdete tu. Viac informácií o seminári sa nachádza tu.

Seminár bol organizovaný s podporu Kanadského fondu.Podnikanie verzus korupcia na Slovensku

Daniela Zemanovičová, Jarmila Lajčáková, Pavel Nechala, TIS Bratislava 2003

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť informácie o názoroch podnikateľov na otázky korupcie, etiky a protikorupčných opatrení a priblížiť opatrenia, ktoré môžu prispieť k obmedzeniu korupcie. Jedným z nich je podnikateľská etika ako protikorupčná stratégia, ktorá prispieva k prosperite firmy. Jej elektronickú verziu nájdete tu

Informácia o stretnutí signatárov Protikorupčnej charty

28. november 2003 - Druhé stretnutie signatárov sa uskutočnilo 28.11.2003 v Pálfyho paláci. K prvým 20 signatárom sa svojim podpisom pripojilo ďalších 9 signatárov. Na stretnutí vystúpila pani Susan Côté-Freeman z Transparency International Veľkej Británie, ktorá hovorila o medzinárodných aktivitách v oblasti presadzovania etických princípov podnikania. Anna Remišová - etická poradkyňa spoločnosti Slovnaft prezentovala kroky na implementáciu charty smerom dovnútra podnikov. Podnikatelia Vladimír Brežný a Pavol Frešo hovorili o hraniciach vnímania úplatkov. Zástupcovia TIS Daniela Zemanovičová a Pavel Nechala predstavili plán možných aktivít do budúcnosti, organizačnú štruktúru a spôsob financovania.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte:

TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
tel/fax: 02/5341 72 07
www.transparency.sk
nechala@transparency.sk

Fotografie


Stretnutie signatárov Protikorupčnej charty podnikateľov
na Slovensku

28.11.2003


ch201.jpg

ch202.jpg

ch203.jpg

Dch204.jpg

ch205.jpg

ch206.jpg

ch207.jpg

ch208.jpg

ch209.jpg

ch210.jpg

ch211.jpg

ch212.jpg

ch213.jpg

ch214.jpg

ch215.jpg

ch216.jpg

ch217.jpg

ch218.jpg

ch219.jpg

ch220.jpg

ch221.jpg

ch222.jpg
Slávnostný akt podpisu Protikorupčnej charty podnikateľov
na Slovensku

30.09.2003


charta 009.jpg

DSCI0044.JPG

DSCI0003.JPG

DSCI0008.JPG

DSCI0004.JPG

DSCI0013.JPG

DSCI0029.JPG

charta 005.jpg

charta 007.jpg

charta 010.jpg

DSCI0009.JPG

DSCI0025.JPG

charta 020x.jpg

charta 019x.jpg

charta 011x.jpg

DSCI0026.JPG

DSCI0028.JPG

DSCI0030.JPG

charta 015.jpg

charta 016.jpg

charta 018.jpg

DSCI0036.JPG

DSCI0039.JPG

DSCI0040.JPG

DSCI0041.JPG

DSCI0042.JPG

DSCI0043.JPG

charta 021.jpg

charta 022.jpg

charta 023.jpg

charta 024.jpg

charta 025.jpg

charta 026.jpg

charta 027.jpg

charta 028.jpg

charta 029.jpg

charta 030.jpg

charta 031.jpg

charta 032.jpg

charta 033.jpg

charta 034.jpg

charta 035.jpg

charta 036.jpg

charta 037.jpg

charta 038.jpg

charta 039.jpg

charta 040.jpg

charta 041.jpg

charta 042.jpg

charta 043.jpg

DSCI0045.JPG

 

Seminár Verejné obstarávanie a transparentnosť

22.10.2004 o 9.00 hodine uskutočnilo Transparency International Slovensko v rámci realizácie projektu Implementácia protikorupčných opatrení v podnikaní odborný seminár pod názvom Verejné obstarávanie a transparentnosť v priestoroch hotela Devín na Riečnej ulici č. 4 v Bratislave, ktorý finančne podporil Kanadský fond. Jeho cieľom bola výmena skúseností jednotlivých účastníkov v procese verejného obstarávania. Táto problematika úzko súvisí s podnikateľskou činnosťou a TIS sa tejto téme dlhodobo venuje. Zástupcovia TIS sa budú v rámci pracovnej skupiny podieľať na príprave nového návrhu zákona o verejnom obstarávaní.

Program seminára otvoril právnik TIS a manažér projektu Pavel Nechala, ktorý predstavil projekt v rámci programových aktivít TIS. Následne Jiří Vlach, spolupracovník TIS v oblasti verejného obstarávania, prezentoval problematiku boja proti korupcii v procese verejného obstarávania. Juraj Nemec prezentoval záverečnú správu monitoringu verejného obstarávania vo vybraných slovenských nemocniciach, ktoré TIS vydala pod názvom Monitoring verejného obstarávania vo vybraných nemocniciach v SR štúdia bola popri iných relevantných publikáciách TIS týkajúcich sa danej problematiky poskytnutá všetkým účastníkom seminára.

Ďalšia časť programu bola z obsahového hľadiska rozdelená na tri časti. V prvej informoval o legislatívnej úprave vyhodnotenia ponúk, jej uplatňovaní v praxi vo väzbe na boj proti korupcii Igor Malovecký, riaditeľ odboru ekonomiky a prevádzky úradu Ministerstva zdravotníctva SR. V druhej časti prezentovali svoje skúsenosti v danej problematike zástupcovia regulátora verejného obstarávania a kontrolných orgánov, menovite Rozália Molnárová, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie, Jozef Stahl (Nedostatky na strane obstarávateľov v procese verejného obstarávania a boj proti korupcii), predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a Peter Mikula, zástupca riaditeľa odboru ekonomickej a finančnej kontroly Úradu kontroly ministra vnútra SR. V tretej časti sa o svoje praktické skúsenosti a nové trendy podelili predstavitelia a právni zástupcovia účastníkov verejného obstarávania: Tomáš Kamenec, právnik DEDÁK & Partners, Roman Oleksík, právnik zaoberajúci sa problematikou európskeho práva v pražskej pobočke advokátskej spoločnosti Gleiss Lutz prezentoval Nové trendy pri znižovaní korupcie v procese verejného obstarávania v európskom priestore a Adrián Panáček, riaditeľ spoločnosti Geocomplex, a.s., ktorá je signatárom Protikorupčnej charty, a ako firma zaoberajúca sa geologickým prieskumom má dlhoročné skúseností v oblasti verejného obstarávania na Ministerstve životného prostredia SR.

Panelová diskusia, ktorá uzatvorila program seminára Verejné obstarávanie a transparentnosť bola živou a podnetnou výmenou názorov a skúseností na prezentované témy a motivovala organizátorov i účastníkov k plánovaniu uskutočniť podobné stretnutie aj v budúcnosti.

Program seminára nájdete tu.
Zápis obsahu seminára nájdete tu.
 Seminár Protikorupčná charta podnikateľov na Slovensku

30.9.2003 sa v Pálfyho paláci v Bratislave uskutočnil druhý seminár v rámci projektu zameraného na protikorupčné opatrenia v podnikaní. Cieľom seminára bolo precizovať text protikorupčnej charty a otvoriť diskusiu o jej implementovaní, monitorovaní a rozširovaní počtu signatárov. Boli diskutované otázky novej štruktúry, ktorá by zabezpečila, aby sa myšlienka protikorupčných opatrení v podnikaní šírila. Rovnako ako otázky vzdelávania mladých manažérov, spolupráca so zahraničím a možnosti financovania.

Podnikatelia spresnili postoj ich spoločnosti k podpisu Protikorupčnej charty. Účastníci sa dohodli, že sa uskutoční ďalší seminár v novembri, na ktorom sa budú uvedené otázky ďalej diskutovať a bude sa hovoriť o voľbe príslušných orgánov.

Seminár Protikorupčné a etické opatrenia v podnikaní

12. 6. 2003 sa uskutočnil seminár zameraný na protikorupčné opatrenia a etiku v podnikateľskej sfére. Na seminári boli prezentované tendencie v tejto oblasti vo svete, výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý uskutočnila TIS na vzorke 245 respondentov a ktorý mapoval postoje podnikateľov ku korupcii a zavádzaniu protikorupčných a etických mechanizmov v podnikaní. Na seminári prezentovali niektoré slovenské podniky (Slovnaft, US Steel Košice, Credit Suisse Life a Pensions Slovensko) svoje skúsenosti v tejto oblasti. TIS predložila na úvodnú diskusiu návrh Protikorupčnej a etickej charty podnikateľov. Väčšina podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na seminári vyjadrila súhlas s myšlienkou charty, diskutovalo sa aj o zapojení ďalších podnikov a ďalších aktivitách.

Seminár bol vstupom do diskusie, TIS plánuje osloviť ďalšie podniky a pripraviť diskusné fóra, kde sa bude táto myšlienka precizovať. Podnikatelia, ktorí by mali záujem participovať na príprave charty nás môžu kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu (nechala@transparency.sk).